savacon@gh.gl
kalaallisut..English
 


 
 

Klima i Sydgrønland

Sydvestgrønland, som ligger på samme breddegrader som Sydnorge med dets golfstrømspåvirkede koldtempererede kystklima, har et sub- til lavarktisk klima. Det østlige Nordamerika som Baffin Island, på samme breddegrader, har til gengæld et køligere og mere kontinentalt præget lavarktisk klima. Sydvestgrønland er således et overgangsområde
- med såvel kontinentale, oceaniske som alpine klimafaktorer - fra det golfstrømpåvirkede Nordatlanten til det køligere Nordøstcanada.

Grønland, som strækker sig fra 59E47' n.br. til 83E40' n.br., har en ganske stor klimatisk variation fra nord til syd. Landet inddeles i en højarktisk klimaprovins i Nordgrønland, en lavarktisk klimaprovins i størsteparten af det øvrige Grønland samt en subarktisk zone i de indre fjordområder i Sydvestgrønland.

Høj- og lavarktis er det egentlige Arktis, mens subarktis er en overgangszone med den typiske skovtundra mellem den tempererede boreale klimazone og Arktis. I det følgende vil kun sub- og lavarktis blive omtalt, som kun har betydning for landbruget.

Grundlaget for rensdyr- og fåreholdererhvervet er således de relativt gunstige klimatiske forhold i det sydligste Grønland, med en lavarktisk klimazone i de kystnære områder og en subarktisk klimazone (grænseområde mellem det tempererede og arktiske område) i de indre fjordområder. Grænsen mellem lav- og subarktis ligger ofte meget nær en isoterm, der forbinder lokaliteter med ca. 10EC som middeltemperatur i juli. Overført på Grønland skulle områder med ca. 10EC i juli være subarktiske (eller måske rettere boreale), og dette indebærer at man må afskrive lavlandet i de indre fjordområder i Sydgrønland som arktiske.

Botanikeren Jon Feilberg inddeler områderne syd for 63E n.br.,
i klimazoner med udgangspunkt i plantegeografien og forekomsten
af pile- og birkekrat:

1. Yderste zone mod havet (Hyper-oceanisk, lavarktisk): Ingen krat

2. Ydre fjord fjordområder (Oceanisk, lavarktisk): Pilekrat

3. Mellemfjordsområder (Sub-ocea., sub-/lavarkt.): Birke- og pilekrat
  Årsnedbør ca. 600-800 mm.; ca. 7 måneders positiv middeltemperatur.
  Birkekratskov (Indre fjordområder, Kap Farvel-Arsuk)

Zone 3 er absolut den vigtigste zone for landbruget!

Sommertemperaturerne varierer en del i Sydvestgrønland. Der er således en relativt stor forskel mellem stationer placeret i indlandet (Narsarsuaq) og kystområderne samt de ydre fjordområder (Upernaviarsuk/Nanortalik/Alluitsup Paa). Vintertemperaturerne er ca. -7EC for koldeste måned i de indre fjordområder. De ydre fjordområder har et varmere vinterklima med laveste temperaturer på ca. 5E-6EC. Sommertemperaturerne i den varmeste måned er på ca. 7E-8EC i de ydre sydgrønlandske fjordområder (Upernaviarsuk); stigende ind mod fjordbundene til 10E-11EC (Narsarsuaq).

Vækstperioden, med gennemsnitstemperaturer over 5EC, strækker sig i græsningsområderne i normale år fra ultimo maj/primo juni og til medio/ultimo september, med en længere vækstsæson i de indre fjordområder i forhold til de ydre. Der henvises videre til klimanormalerne for Qaqortoq og Nanortalik på www.dmi.dk.