savacon@gh.gl
kalaallisut..English
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Det Grønlandske Landbrugsråd

Landbrugsrådet er rådgivende organ for Landsstyret i spørgsmål knyttet til landbrug. Landbrugsrådet består af forskellige repræsentanter for landbrugserhvervet, såvel direkte fra erhvervet som fra berørte institutioner som politiske organer. Landbrugsrådet varetager konkrete opgaver, der uddelegeres af Landsstyret og kan afgive udtalelser til Landsstyret om nye tiltag indenfor reguleringen af landbrug i Grønland. Derudover kan Rådet tage spørgsmål op vedrørende landbrug, der ikke forudsætter en videre behandling i Landsstyret.

Landbrugsrådet rådgiver landsstyret på udmøntningen af landbrugspolitikken; primært med tanke på de økonomiske virkemidler og støtte- samt udviklingsordninger til landbrugserhvervet. Landbrugsrådet kan på eget initiativ opfordre Landsstyret til at komme med forslag til nye tiltag eller ændringer af den eksisterende lovgivning omkring landbruget.

Landbrugsrådets struktur og sammensætning fremgår af nedenstående diagram:

     

Som det fremgår af ovenstående, fremstår Landbrugsrådet som en bestyrelse for de to primære institutioner indenfor landbruget, forsøgsstationen og landbrugsskolen i Upernaviarsuk som den ene og Konsulenttjenesten for Landbrug i Qaqortoq som den anden. Landbrugsrådet har fået tildelt en ledelsesfunktionen som er uddelegeret fra Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Chefkonsulenten i Konsulenttjenesten har den overordnede ledelse for begge institutioner.

I denne struktur har Landbrugsrådet beslutningskompetencen over institutionerne med reference og ansvar overfor Landsstyret og den til en hver tid gældende politik.

Landbrugsrådet er sammensat som følger:
- SPS (Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut, De samvirkende Fåreholderforeninger) med to repræsentanter
- 1 medarbejderrepræsentant fra Konsulenttjenesten for Landbrug
- 3 repræsentanter fra Kommune Kujalleq
- Neqi A/S
- Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri i Danmark

Desuden udpeger Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug op til to medlemmer med indgående kendskab til landbrugserhvervet i Grønland.

Faste tilforordnede af Landbrugsrådet er følgende interessegrupper og myndigheder:
- Fåreavlens Administrationskontor under SPS
- Konsulenttjenesten for Landbrug
- Fåreholderskolen
- Grønlands Naturinstitut
- Sekretariatets Erhvervsafdeling
- Direktoratet for Miljø og Natur

Formanden i Landbrugsrådet udpeges efter indstilling fra Landbrugsrådet og Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Rådets sekretariatsbetjening varetages af et fællessekretariat bestående af Styrelsen for fiskeri, fangst og landbrug og Konsulenttjenesten for Landbrug. Den landbrugsfagligt ansatte i Styrelsen varetager rådets sekretærfunktion. Konsulenttjenesten varetager normalt udarbejdelsen af indstillinger til Landbrugsrådet omkring udmøntningen af landbrugspolitikken. Der er videre nedsat et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand samt tre medlemmer af Landbrugsrådet. Landbrugsrådet afgiver årligt beretning til Landstyret om sit virke.

Landbrugsrådet indstiller bevillingerne til anlæg og vedligehold af vejanlæg uden for by- og bygdezone i fåreholderdistriktet. Det drejer sig om vejanlæg beliggende i Kommune Kujalleq. Anlægsarbejdet sker i samarbejde mellem kommunen og Grønlands Selvstyre, idet de respektive kommuner gennemfører arbejdet. Planlægning og prioritering sker efter samråd med Konsulenttjenesten for Landbrug under Landbrugsrådet. Kommunen forudsættes at yde tilsvarende beløb til de forskellige projekter.
Formålet er, at vedligeholde og udbygge den nødvendige infrastruktur til udvikling af fåreholdererhvervet. Vejanlæg gavner endvidere turismeudviklingen i distriktet. Bevillingerne til denne konto dækker dels vedligehold og forbedringer af disse veje dels nyanlæg af veje. Langt hovedparten af bevillingen anvendes til vedligehold og forbedringer af eksisterende veje. Den endelige prioritering af bevillingerne sker ud fra en målsætning om, at understøtte den overordnede landbrugspolitik og finder sted efter indstilling fra Landbrugsrådet til Landsstyremedlemmet for Landbrug.