savacon@gh.gl
kalaallisut..English
 

 
 

Jordtyper i Sydgrønland

De sub- og lavarktiske jorde i Sydgrønland er karakteriseret ved mangel på næringsstoffer, og mængden af tilgængelige næringsstoffer bestemmes af forholdet mellem den totale mængde næringsstoffer, nedbrydnings-
hastigheden samt immobiliseringen.
De sydgrønlandske fjelde består hovedsalig af sure bjergarter som granit, gnejs og sandsten. Jorde, der opstår heraf er sure og næringsfattige.
Der forekommer dog også basalter og deraf neutrale jorder af større næringsværdi.

Det kan generelt siges, at der er tale om lette podsollignende jorde med et lavt pH og små mængder tilgængeligt plantenæringsstof. Større lerindhold forekommer sjældent, men ofte ses et højt siltindhold i overjorden. I indlandsområderne forekommer også en del brunjorde.

Omsætningen er langsom pga. de lave sommertemperaturer og overvejende sure jordbundsforhold. Jordbundsanalyser viser lave reaktionstal samt lave fosfor- og kaliumtal. De indre fjordområder har generelt højere reaktionstal end de ydre fjordområder, grundet på dels lavere nedbør i indlandet samt tilførsler af mineraljord i form af løss ("gletschermel"). Der forekommer begrænset jorderosion enkelte steder, specielt i områder nær indlandsisens rand.

Mange jorde har en lille vandkapacitet og nedbørsunderskud forekommer, særlig i de indre fjordområder. Der forekommer sommertørke, med svigtende grovfoderudbytter og svær økonomi til følge. Permafrost, som er defineret som en jordbunds termiske tilstand med en temperatur under 0 EC i mindst to år, forekommer kun sporadisk i det sydvestgrønlandske lavland.